Algemene voorwaarden

RotterdamseAdvocaat.nl (verder te noemen RA) is een handelsnaam van de naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jagubel B.V. met als doel het beoefenen van de advocatuur.

 • Alle opdrachten aan RA of aan aan RA gerelateerde (rechts)personen worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard en uitgevoerd door RA. Dat geldt ook indien de opdrachtgever een opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon. Onder “aan RA gerelateerde (rechts)personen” worden in ieder geval begrepen: iedere (huidige, voormalige en toekomstige) werknemer, adviseur, Partner en dochtermaatschappij van RA, de Stichting Beheer Derdengelden De Boer Bosch Sonmez Advocaten en iedereen die op verzoek van RA werkzaamheden voor RA (heeft) verricht of zal verrichten. De werking van artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt uitgesloten.
 • Indien bij de uitvoering van een opdracht zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door RA afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van RA komt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de eerste zin wordt ook een nalaten begrepen.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan RA zijn gegeven, inclusief vervolgopdrachten, aanvullende opdrachten en nieuwe opdrachten alsmede alle daarmee verband houdende rechtsverhoudingen. Indien een vervolgopdracht, aanvullende opdracht of nieuwe opdracht wordt gegeven door een aan de oorspronkelijke opdrachtgever gerelateerde (rechts)persoon, zijn deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing op deze vervolgopdrachten c.q. aanvullende en nieuwe opdrachten, voor welke toepasselijkheid de oorspronkelijke opdrachtgever in staat. De toepasselijkheid van artikel 6:227b lid 1 BW en artikel 6:227c BW betrekking hebbend op (informatieverstrekking bij en totstandkoming van) e-commerce transacties wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten indien de opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 • De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van RA, maar ook ten behoeve van alle aan RA gerelateerde (rechts)personen als bedoeld in artikel 2. Al hetgeen in deze algemene voorwaarden ten behoeve van RA en aan RA gerelateerde (rechts)personen als bedoeld in artikel 2 is bedongen, geldt als een jegens hen onherroepelijk en om niet gemaakt derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW. De aan RA gerelateerde (rechts)personen zijn niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van of voortvloeiend uit de uitvoering van (een gedeelte van) de opdracht of het nalaten daarvan.
 • RA zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en hierover zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever. RA is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. RA is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 • RA is gerechtigd bij communicatie gebruik te maken van al dan niet door derden aangeboden (digitale) communicatiemiddelen en –diensten en (digitale) diensten voor opslag van gegevens. RA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die direct of indirect het gevolg is van het gebruik van dergelijke communicatiemiddelen en diensten. RA is evenmin aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door of het gevolg is van het onderscheppen, manipuleren, infecteren, vertragen of verkeerd (door)sturen van elektronische berichten en documenten, onder andere maar niet beperkt tot virussen en zogenaamde hacks.
 • Onverminderd hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is bepaald, vervalt iedere aansprakelijkheid voor schade 1 jaar nadat de opdrachtgever bekend is geworden met de schade en de aansprakelijkheid van RA daarvoor.
 • RA is bevoegd, al dan niet in verband met een opdracht, de (persoons)gegevens van de opdrachtgever te verwerken, te bewaren en ter kennis te brengen van alle aan RA gerelateerde (rechts)personen als bedoeld in artikel 2 in verband met de uitvoering van een aan RA verleende opdracht en ten behoeve van relatiebeheer.
 • Op iedere door RA aanvaarde opdracht is de kantoorklachtenregeling (die voldoet aan de in verband daarmee onder de Advocatenwet gestelde regelgeving) van toepassing. Deze regeling is te vinden op www.rotterdamseadvocaat.nl en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
 • Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal gesteld.
 • De rechtsverhouding tussen RA en haar opdrachtgevers is onderworpen aan en op deze algemene voorwaarden (waaronder dit artikel 12) is van toepassing Nederlands recht. Eventuele geschillen, waaronder mede begrepen vorderingen tot schadevergoeding uit welke hoofde dan ook, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter te Rotterdam.

Jagubel B.V. is gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24393991.

Afspraak maken?

Wil u meer weten, dat kan natuurlijk altijd.
U kunt mij bellen of een via het formulier een vraag stellen.
Ik neem indien nodig spoedig contact met u op.